Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Backward intergration   

  • (Kinh tế) Liên hợp thượng nguồn