Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kingpin /'kiηpin/  

  • Danh từ
    cái chốt cái (trong xây dựng)
    nòng cốt, trụ cột, nhân vật chính