Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cũng Master's)
  /'ma:stəzdi:gri:/
  Danh từ
  học vị cao học

  * Các từ tương tự:
  Master's degree