Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chieftain /'t∫i:ftən/  

 • Danh từ
  thủ lĩnh, tù trưởng
  a Highland chieftain
  tù trưởng vùng cao nguyên

  * Các từ tương tự:
  chieftaincy, chieftainship