Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pooh-bah /'pu:'bɑ:/  

  • Danh từ
    người kiêm nhiệm nhiều chức