Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commander /kə'mɑ:ndə[r]/  /kə'mændər/

 • Danh từ
  người chỉ huy, người điều khiển
  the commander of the expedition
  người chỉ huy cuộc thám hiểm
  (Anh) phó hạm trường
  sĩ quan cảnh sát cao cấp (ở Luân Đôn)

  * Các từ tương tự:
  commander-in-chief