Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subduedness /səb'dju:dnis/  

  • Danh từ
    sự được làm dịu bớt (màu, ánh sáng...)