Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  an ủi, dỗ dành
  a soothing voice
  giọng nói dỗ dành
  làm dịu, làm đỡ [đau]
  a soothing lotion
  thuốc rửa làm dịu đau

  * Các từ tương tự:
  soothingly