Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soothingly /'su:ðiɳli/  

  • phó từ
    dịu dàng
    xoa dịu, dỗ dành