Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demulcent /di'mʌlsənt/  

  • Tính từ
    (y học) làm dịu (viêm)
    Danh từ
    (y học) thuốc làm dịu (viêm)