Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palliative /'pæliətiv/  

 • Tính từ
  làm dịu (đau)
  giảm nhẹ (tội…)
  Danh từ
  thuốc làm dịu (đau)
  biện pháp làm giảm nhẹ (tội…)

  * Các từ tương tự:
  palliatively