Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balsamic /bɔ:l'sæmik/  

  • Tính từ
    có chất nhựa thơm
    thơm, thơm ngát
    an ủi
    làm dịu