Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích sống hòa bình với người khác
  a peaceable temperament
  tính thích sống hòa bình
  hòa bình; thanh bình
  peaceable methods
  những phương pháp hòa bình

  * Các từ tương tự:
  peaceableness, peaceableness