Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peace-loving /'pi:slʌviŋ/  

  • Tính từ
    yêu hòa bình
    a peace-loving people
    một dân tộc yêu hòa bình