Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-violent /,nɒn'vaiələnt/  

  • Tính từ
    bất bạo động, không dùng bạo lực
    a non-violent protest
    sự phản kháng bất bạo động