Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peacefully /'pi:sfli/  

  • Phó từ
    [một cách] hòa bình
    [một cách] yên tĩnh;[một cách] yên lặng
    sleep peacefully
    ngủ yên giấc