Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peacefulness /'pi:sflnis/  

  • Danh từ
    sự hòa bình, sự thái bình
    sự yên tĩnh; sự yên lặng