Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halcyon /'hælsiən/  

  • Tính từ
    (cũ hoặc tu từ)
    thanh bình và hạnh phúc
    the halcyon days of youth
    những ngày thanh bình và hạnh phúc của tuổi thanh xuân