Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bucolic /bju:'kɒlik/  

 • Tính từ
  thôn dã
  bucolic dances
  những vũ điệu thôn dã

  * Các từ tương tự:
  bucolically, bucolics