Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bucolics /bju:'kɒliks/  

  • Danh từ
    số nhiều
    thơ điền viên