Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] bình lặng, [một cách] thanh bình;[một cách] thanh thản;[một cách] bình thản