Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soberness /sou'braiəti/  

  • Danh từ
    sự điều độ, sự tiết độ
    sự điềm tĩnh, sự điềm đạm
    tính đúng mức
    tính chất nhã (màu sắc)