Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soberly /'səʊbəli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhã (ăn mặc)
    soberly dressed
    ăn mặc nhã