Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

featureless /'fi:t∫əlis/  

  • Tính từ
    không có nét đặc biệt; không đáng chú ý