Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unartistic /'ʌnɑ:'tistik/  

  • Tính từ
    không mỹ thuật, không nghệ thuật; thiếu mỹ quan