Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mechanically /mi'kænikli/  

  • Phó từ
    bằng máy móc (vận hành…)
    [một cách] máy móc
    he performed the movement very mechanically
    hắn thực hiện những động tác đó một cách rất máy móc