Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monotonously /mə'nɒtnəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đều đều, [một cách] đơn điệu