Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đơn điệu