Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monotonousness /mə'nɔtnəsnis/  

  • Danh từ
    trạng thái đều đều, sự đơn điệu; sự buồn tẻ