Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedestrian crossing /pi,destriən 'krɒsiη/  

  • Danh từ
    (Mỹ crosswalk)
    lối đi đóng đinh (cho người đi bộ sang qua đường)