Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedestrian precinct /pi,destriən 'pri:siηkt/  

  • Danh từ
    khu dành cho người đi bộ (ở một thành phố, xe cộ không được vào)