Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninspiring /,ʌnin'spaiəriŋ/  

  • Tính từ
    không gây thích thú, không gây xúc động
    the book is fascinatingdespite its uninspiring title
    cuốn sách rất hấp dẫn mặc dù tên sách không gây thích thú cho lắm