Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi bộ
    khung tập đi (của em bé, người tàn tật)

    * Các từ tương tự:
    walker-on