Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walker-on /'wɔ:kəɔn/  

  • Danh từ
    (sân khấu) vai phụ