Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ditch-water /'ditʃ,wɔ:tə/  

  • Danh từ
    nước tù, nước đọng (ở hào)
    as dull as ditch-water
    buồn tẻ, phẳng lặng như nước ao tù