Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saddle-horse /'sædlhɔ:s/  

  • Danh từ
    ngựa cưỡi