Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

productivity /prɒdʌk'tivəti/  

 • Danh từ
  khả năng sản xuất
  the size of the crop depends on the productivity of the soil
  thu họach được nhiều hay ít là tùy thuộc vào khả năng sản xúât của đất
  năng suất; hiệu suất
  a productivity bonus for workers
  tiền thưởng năng suất cho công nhân

  * Các từ tương tự:
  productivity agreement, Productivity bargaining