Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

output device /'aʊtpʊtdivais/  

  • Danh từ
    thiết bị xuất (máy điện toán)