Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  năng lực, khả năng
  năng suất, hiệu suất
  labour efficiency
  năng suất lao động

  * Các từ tương tự:
  Efficiency coefficient of investment, Efficiency earnings, Efficiency units, Efficiency wage theory, Efficiency wages