Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harvester /'hɑ:vistə[r]/  

  • Danh từ
    người thu hoạch; người gặt
    máy gặt

    * Các từ tương tự:
    harvester-thresher