Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gân xẻ rãnh