Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người rạch, người xé
    dao rạch