Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slit trench /'slit'trentʃ/  

  • Danh từ
    (quân sự) hố cá nhân
    đường hào hẹp (để tránh đạn pháo...)