Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ rived /raivd/, riven /'rivən/
  ((thường) + off, away, from) chẻ ra, xé nát
  (nghĩa bóng) sầu muộn xé nát tim gan
  Nội động từ
  bị chẻ ra, nứt toác ra

  * Các từ tương tự:
  rived, riven, river, river basin, river-bed, river-bottom, river-crab, river-crocodile, river-driver