Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

river basin /'rivə,beisn/  

  • Danh từ
    lưu vực sông