Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cleaver /'kli:və[r]/  

  • Danh từ
    dao pha (của người hàng thịt)