Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bisect /bai'sekt/ /'baisekt/  

  • Động từ
    chia đôi, cắt đôi

    * Các từ tương tự:
    bisection, bisectional, bisectionally, bisector, bisectrices, bisectrix