Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bisectrix /bai'sektriks/  

  • (bất qui tắc) danh từ, số nhiều bisectrices /bai'sektrisi:z/
    (như) bisector
    phân giác