Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bisector /bai'sektə/  

 • Danh từ
  đường phân đôi
  (văn học) đường phân giác
  bisector of an angle
  (toán học) đường phân giác của một góc
  phân giác
  b. of an anglephân giác (của một góc)
  external b. phân giác ngoài
  internal b. phân giác trong
  perpendicular b. đường trung trực