Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bisection /bai'sek∫n/  

  • Danh từ
    sự chia đôi, cắt đôi

    * Các từ tương tự:
    bisectional, bisectionally